Meeting Rules

Bizony mon­dom nék­tek, legye­tek produktívak!

Katt, pdf letölt

Soha, de soha

ne pró­bálj word­press blog­be­jegy­zést szer­kesz­teni Firefox-ból, User Agent Switcher-rel ie8-ra állítva cor­po­rate tűz­fal mögül, mert megszívod!

Téli hajtáslánc

A brin­gám kettő­vel ezelőtti haj­tás­lán­cá­nak halá­lát az ismé­telt téli hasz­ná­lat okozta. Ebben semmi meg­lepő nincs. Ám a mos­tani haj­tás­lánc­ból csak a hátsó váltó töb­bet ér, mint a korábbi haj­tás­lánc egé­sze (abszo­lute per­sze nem ér sokat, de rela­tíve igen), így azzal gon­dol­tam meg­kí­mélni a pénz­tár­cá­mat, hogy még az első hó előtt vet­tem még egy hajtásláncot…

banhill: Singlespeed monti

Tovább »

Németek vs világ

Van egy elmé­le­tem misze­rint előbb vagy utóbb a néme­tek lesz­nek a világ­egye­tem urai.

Demostrá­lom miért.

Házi ken­dács Stirling-motor by világ:

Házi ken­dács Stirling-motor bei Manf­red aus Deutschland:

QED.

3 leading 3 trailing

Egy ideje már sze­ret­tem volna fűzni egy ilyen kere­ket, most pedig adó­dott rá alka­lom. Régi 36 küllős monti-agyból és egy 559-es fel­niből indul­tam ki. A minta sem­mi­vel sem bonyo­lul­tabb, mint a klasszi­kus 3X-es fűzés, ráadá­sul ehhez is 3X-es küllők kel­le­nek, így akár egy régi kerék ís újrafűz­hető ezzel a min­tá­val, zéró befektetéssel.

banhill: 3 leading 3 trailing, meghúzás utánMár csak a cen­tír van hátra. Sze­lep 6 óránál.

Tovább »

White MacBook ventillátor puceva

Hetek, de lehet, hogy hóna­pok óta ide­ge­sí­tett valami, de nem tud­tam mi. Teg­nap rájöt­tem, hogy a jó öreg Mac­Book ven­til­lá­tora az! Zúg, mint az állat, non-stop. Egyet­len alkal­ma­zás nem fut, a CPU ter­he­lés 2–3%, ennek elle­nére a fan for­du­lat­száma nem megy 5800/perc, a procc hője pedig 65 °C alá. Nem kóser, na.

Az Inter­net sze­rint (meg sze­rin­tem is) ventillátor-elzáródási prob­lé­mák lép­het­tek föl. És tény­leg. Szét­kap­tam a gépet, kipor­szí­vóz­tam a bor­dák kör­nyé­két, és lőn! Ugyan­olyan ter­he­lés mel­lett a CPU csak 45 fokos, a venti meg alig 1800-at forog.

banhill: MacBook ventillátor eltömődveIgen, ott kéne a hőnek távoznia…

Az Apple hard­ver­ter­vező rész­le­gé­nek meg ezúton kívá­nom, hogy szar­ja­nak tara­jos sült. Bassza meg, mi a rete­kért kell 1674978427 db csa­var­ral rög­zí­teni egy sza­ros fed­la­pot (szét­sze­dési inst­ruk­ciók itt)?

Viszont csönd lett…

OpenTTD reloaded

Fel­rak­tam a szu­per­klasszi­kus játék nyílt, tovább­fej­lesz­tett, übe­ro­kos ver­zi­ó­ját, rászán­tam bele se merek gon­dolni mennyi időt, és elvit­tem a játék idő­szá­mí­tá­sá­nak végéig. Vajon azért tet­szik nekem a játék annyira, mert olyan jó, vagy szimpla nosz­tal­gia ez?

banhill: Zirc Transport, 5. jan. 2050, részlet

A képre kat­tintva elő­jön a csil­li­villi, zoo­mol­ható, drag­gol­ható, 133 mega­pi­xe­les fless map a végső álla­pot­ról. Baró.

22222 kép az iPhoto-ban

Nyi­ko­rog­nak az eresz­té­kek, nyom­vályút vág az asz­faltba, kif­lire gör­bül az acél, izzad a réz, de még bírja.

22222

Osztott prizmás mattüveg D40X-hez

Koráb­ban már panasz­kod­tam arra, hogy a Nikon D40X sem­mi­féle segít­sé­get nem nyújt a manu­á­lis fóku­szá­lás­hoz, gya­kor­la­ti­lag lehe­tet­lenné téve azt.

Néze­get­tem egy ideje a netet, hogy van-e meg­ol­dás a prob­lé­mára? Nos, van. Léte­zik olyan, hogy után­gyár­tott osz­tott priz­más mattüveg-ipar. Az tudás kútfője a jelek sze­rint az ame­ri­kai Kat­zeye Optics, ők az eta­lon a témá­ban, a kína­iak az ő ter­mé­ke­i­ket kop­pint­ják és árul­ják töre­dé­ká­ron (nyol­cad!). Ez talán nem is lenne baj, csak­hogy leg­alább annyi nega­tív review-t kap­nak, mint pozi­tí­vat, ami viszont sok jót nem jelent.
Tovább »

Hajtáslánc feltámadás

Meg­tör­tént végre a rend­kí­vül idő­szerű hajtáslánc-csere.

Arra ugyan szá­mí­tot­tam, hogy lesz­nek prob­lé­máim, de azért az meg­le­pett, hogy a jobb pedál lesze­dé­sére ráment egy 15-ös króm-vanádium vil­lás­kulcs… A hátsó ten­gely gyor­szá­rát meg csak a cső­fogó oldotta, viszont a fogas­ko­szorú záró­csa­varja gyö­nyörűen lejött.

Min­den lepu­colva, kicse­rélve, kenőanyag­ban meg­für­detve. Frankó.

« Korábbi Bejegyzések